Feeds:
Posts
Comments

RUPEE HAS A SYMBOL NOW!!!

courtesy : IBN (http://ibnlive.in.com/news/cabinet-approves-new-symbol-for-indian-rupee/126728-3.html)

Advertisements

One of best mail I ever received…

Silentinspiration: Punctured Tire Repair

ചൈനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം.

ഒന്‍പതു പേര്‍ക്ക് സുഖംആയി സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ബൈക്ക് .

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

ഞാന്‍ ഒന്നു നാട്ടില്‍ പോയി!!!

അടക്കാരം ….അടക്കാമരം…എന്നുംപറയാം……..

ഒരുവര്‍ഷത്തേക്കുള്ളതേങ്ങഇതീന്ന്കിട്ടും… എന്താസംശയംഇണ്ടോ?

ഒരുചെമ്പരത്തി………….

കണ്ട….കണ്ട…കണ്ണ്‌ വക്കരുത്‌…പ്ളിസ്‌…

ജീവിതത്തില്‍ കപ്പപ്പുഴുക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ വിരളമായിരിക്കും…

കപ്പ അല്ലെങ്കില്‍ മരച്ചീനി പച്ചയ്ക്കുതിന്നുവാന്‍ വരെ നല്ല സ്വാദാണ്…

പിന്നെ ചുട്ടു തിന്നുവാനോ? അതിലേറെയും…

ചെണ്ടപുഴുങ്ങി കാന്താരിച്ചമ്മന്തിയും കൂട്ടിയാണെങ്കിലോ…വായിലു കപ്പലോടിക്കാനുണ്ട് ജലാംശം!!!ഇനി നീളത്തില്‍ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത്, വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി വറുത്തെടുത്താലോ…..

വട്ടത്തില്‍ പുഴുങ്ങി, വെയിലത്തിട്ടുണക്കി കര്‍ക്കിടമാസത്തില്‍ എടുത്ത് നിലക്കടലയും ചേര്‍ത്ത് കപ്പപ്പുഴുക്കുണ്ടാക്കിയാലോ…കെങ്കേമം അല്ലേ!!!!

എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാ….ഇത്തിരി എടുത്ത് രുചിച്ചോളൂ…

എങ്ങനെയാ ഒരു ടച്ചിങ്ങ്സ് ഇല്ലാതെ കഴിക്കണെ അല്ലേ….

ദാ, മത്തി[ചാള]വറുത്തത് ഇരിപ്പുണ്ട്…

അതു കൂടി എടുത്ത് കൂട്ടിക്കോളൂ..

എന്നാ ഒടുക്കത്തെ സ്വാദാന്നറിയോ… കാടയുടെ മുട്ടയും, ഇറച്ചിയും കുട്ടികള്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്… നല്ലൊരു ഔഷധമാണത്രേ… ഭൂലോകത്തെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ കാടഫ്രൈ ശാപ്പിടാന്‍….

ഇരിക്കാന്‍ ഇഷ്ടനു വേറേ ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടിയില്ല…അങ്ങിനെ എനിക്കിതു കിട്ടി…

ഇനിഅടുത്തതവണ…………….


PHOTOGRAPH BY harish thachody
Ollukkara
Thrissur

INDIA

There are 3.22 Million Indians in America .
38% of Doctors in America are Indians.
12% of Scientists in America are Indians.
36% of NASA employees are Indians.
34% of MICROSOFT employees are Indians.
28% of IBM employees are Indians.
17% of INTEL employees are Indians.
13% of XEROX employees are Indians.
You may know some of these facts. These
facts were recently published in a German
Magazine, which deals with
WORLD HISTORY FACTS ABOUT INDIA .

India never invaded any country in her last
100000 years of history.
India invented the Number System.
Aryabhatta invented zero.
The World’s first university was established in
Takshila in 700BC.More than 10,500 students from
all over the world studied more than 60 subjects. The
University of Nalanda built in the 4th century BC
was one of the greatest achievements of ancient India
in the field of education.
Sanskrit is the mother of all the European
languages. Sanskrit is the most suitable language
for computer software reported in Forbes magazine,
July 1987.

Ayurveda is the earliest school of medicine
known to humans. Charaka, the father of medicine
consolidated Ayurveda 2500 years ago. Today
Ayurveda is fast regaining its rightful place
in our civilization.
Although modern images of India often show
poverty and lack of development, India was the
richest country on earth until the time of
British invasion in the early 17th Century.
The art of Navigation was born in the river
Sindh 6000 years ago.
The very word Navigation is derived from
the Sanskrit word NAVGATIH.
The Word navy is also derived from Sanskrit ‘Nou’.

Bhaskaracharya calculated the time taken by the
earth to orbit the sun hundreds of years before the
astronomer Smart.; Time taken by earth to orbit
the sun: (5th century) 365.258756484 days.
Budhayana first calculated the value of pi, and
he explained the concept of what is known as the
Pythagorean Theorem. He discovered this in the
6th century long before the European mathematicians
Algebra, trigonometry and calculus came from
India ; Quadratic equations were by Sridharacharya in the
11th century ; The largest numbers the
Greeks and the Romans
used were 10 6(10 to the power of 6) whereas
Hindus Used numbers as big as 1053 (10 to the
power of 53) with specific names as Early as 5000 BCE
during the Vedic period. Even today, the largest
used number is Tera 1012(10 to the power of 12).

According to the Gemological Institute of
America , up until 1896, India was the only source for
diamonds to the world.
USA based IEEE has proved what has been a
century-old suspicion in the world scientifi
community that the pioneer of Wireless
communication was Prof. Jagdeesh Bose and not Marconi.

The earliest reservoir and dam for irrigation was
built in Saurashtra. According to Saka King
rudradaman I of 150 CE a beautiful lake
called ‘Sudarshana’
was constructed on the hills of Raivataka during
Chandragupta Maurya’s time.

Chess (Shataranja or AshtaPada) was invented in India .

Sushruta is the father of surgery. 2600
years ago he and health scientists of his time
conducted complicated surgeries like cesareans,
cataract, artificial limbs, fractures, urinary
stones and even plastic surgery and brain surgery. Usage
of anesthesia was well known in ancient India .
Over 125 surgical equipment were used. Deep
knowledge of anatomy, etiology, embryology, digestion,
metabolism, genetics and immunity is also found
in many texts.

When many cultures were only nomadic forest
dwellers over 5000 years ago, Indians
established Harappan culture in Sindhu
Valley ( Indus Valley Civilization)
The place value system, the decimal system
was developed in India in 100 BC.

QUOTES ABOUT INDIA :

Albert Einstein said: We owe a lot to the
Indians, who taught us how to count, without
which no worthwhile scientific discovery could
have been made.
Mark Twain said: India is the cradle of the
human race, the birthplace of human speech, the mother
of history, the grandmother of legend, and the great
grand mother of tradition. Our most valuable and most
structive materials in the history of man are treasured
up in India only.
French scholar Romain Rolland said: If there is
one place on the face of earth where all
the dreams of living men have found a home from
the very earliest days when man began the dream
of existence, it is India .
Hu Shih, former Ambassador of China to USA said:
India conquered And dominated China culturally
for 20 centuries without ever having to send a single
soldier across her border.

PLZ SEND THIS TO ALL THE FRIENDS YOU KNOW, AND LET THEM KNOW, WHAT GREAT COUNTRY INDIA IS AND WILL BE.

THE FACTS YOU WOULD KIKE TO KNOW !!!!

21 Facts to Know1. Chewing on gum while cutting onions can help a person from stop producing tears. Try it next time you chop onions. 2. Until babies are six months old, they can breathe and swallow at the same time. Indeed convenient! 3. Offered a new pen to write with, 97% of all people will write their own name. 4. Male mosquitoes are vegetarians. Only females bite. 5. The average person’s field of vision encompasses a 200-degree wide angle. 6. To find out if a watermelon is ripe, knock it, and if it sounds hollow then it is ripe. 7. Canadians can send letters with personalized postage stamps showing their own photos on each stamp. 8. Babies’ eyes do not produce tears until the baby is approximately six to eight weeks old. 9. It snowed in the Sahara Desert in February of 1979. 10. Plants watered with warm water grow larger and more quickly than plants watered with cold water. 11. Wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in your ear by 700 times. 12. Grapes explode when you put them in the microwave. 13. Those stars and colours you see when you rub your eyes are called phosphenes. 14. Our eyes are always the same size from birth, but our nose and ears never stop growing. 15. Everyone’s tongue print is different, like fingerprints. 16. Contrary to popular belief, a swallowed chewing gum doesn’t stay in the gut. It will pass through the system and be excreted. 17. At 40 Centigrade a person loses about 14.4 calories per hour by breathing. 18. There is a hotel in Sweden built entirely out of ice; it is rebuilt every year. 19. Cats, camels and giraffes are the only animals in the world that walk right foot, right foot, left foot, left foot, rather than right foot, left foot . 20. Onions help reduce cholesterol if eaten after a fatty meal. 21. The sound you hear when you crack your knuckles is actually the sound of nitrogen gas bubbles bursting.